Salgs- og leveringsbetingelser

1. Aftaleindgåelse: 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

1.2. Tilbuddet er bindende i 30 dage regnet fra tilbuddets datering, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

1.3. De i Mouritsen A/S’ kataloger, brochurer, tegninger og lignende angivne beskrivelser og illustrationer, mål m.v. må betragtes som tilnærmelsesvise og ikke forpligtende for Mouritsen A/S. I takt med den tekniske udvikling forbeholder Mouritsen A/S sig ret til at foretage ændringer heri uden forudgående meddelelse.

1.4. Specifikationer i tilbuddet er Mouritsen A/S’ standardspecifikationer. Skal Mouritsen A/S’ standardspecifikationer ikke anvendes, skal dette være aftalt skriftligt.

2. Priser og betaling-ejendomsforbehold: 2.1. Alle priser er i danske kroner og er gældende på tidspunkt for indgåelse af aftalen. Alle priser er ekskl. moms, offentlige afgifter af enhver art, emballage, transport m.v. Priser i pristabeller er uforpligtende, og kan til enhver tid ændres uden varsel.

2.2. Mouritsen A/S har ret til at forhøje aftalte priser på ikke leverede varer svarende til prisforhøjelser foretaget af Mouritsen A/S’ underleverandører, samarbejdspartnere m.v.

2.3. Mouritsen A/S er endvidere berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr for små ordrer. Gældende satser oplyses på forespørgsel.

2.4. Betaling skal ske netto kontant senest 14 dage efter levering. Ved for sen betaling opkræves morarente svarende til 2% pr. påbegyndt måned.

2.5. Mouritsen A/S beregner endvidere et rykkergebyr på 200,- DKK pr. fremsendt rykker. Såfremt Mouritsen A/S overdrager sagen til advokat med anmodning om, at tilgodehavende sendes til inkasso, opkræves et gebyr på minimum 250,- DKK.

2.6. Såfremt betaling ikke sker rettidigt, eller såfremt Køber ikke aftager/modtager det solgte, når Køber er forpligtet hertil, har Sælger ret til straks og uden yderligere varsel at hæve købet.

2.7. Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos Mouritsen A/S til købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er effektivt betalt af Køber.

3. Leveringstid- og sted for MouritsenA/S’ leverance: 3.1. Den opgivne leveringstid er omtrentlig, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Leveringsperiode regnes fra den i ordrebekræftelsen anførte dato eller fra det tidspunkt, hvor endelig afklaring af alle for leverancen væsentlige forhold har fundet sted.

3.2. Alle leverancer sker Ex Works (Incoterms 2020). Risikoen for det købte overgår til Køber ved levering. Når Køber er forpligtet til at afhente varen og Sælger holder den klar, går risikoen over på Køber allerede fra dette tidspunkt. Såfremt der aftales andet leveringssted end Mouritsen A/S’ forretningssted, sker transporten dertil inkl. evt. pålæsning for Købers regning og risiko, medmindre der udtrykkeligt træffes anden aftale.

4. Undersøgelsespligt og reklamation: 4.1. Køber skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af leverancen for at sikre sig, at varen er mangelfri og leveret kontraktmæssigt. Mener Køber på dette tidspunkt, at det solgte lider af en mangel, skal Køber, såfremt denne vil påberåbe sig manglen, straks give Mouritsen A/S skriftlig meddelelse herom.

4.2. Reklamation over mangler, som burde være opdaget ved en sådan undersøgelse, må, for at Køber kan påberåbe sig dem, være fremsendt skriftligt senest 8 dage efter leveringen.

4.3. Hvis Køber for så vidt angår Mouritsen A/S’ leverancer eller dele heraf modtager reklamationer fra Købers kunder eller øvrige brugere af Mouritsen A/S’ leverance, skal Køber straks skriftligt videregive eller oprette en reklamation til Mouritsen A/S. Overholder Køber ikke denne pligt, kan Køber ikke senere fremsætte mangel- eller erstatningskrav overfor Mouritsen A/S, ligesom Køber i det indbyrdes forhold mellem Mouritsen A/S og Køber skal friholde Mouritsen A/S for ethvert krav, som Købers kunder måtte have mod Mouritsen A/S.

4.4. Har Køber ikke indenfor 6 måneder fra leveringstidspunktet foretaget skriftlig reklamation, er Køber i enhverhenseende afskåret fra at gøre alle mangels-, erstatnings- eller eventuelle garantikrav eller andre beføjelser gældende, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

5. Mangler: 5.1. Viser det sig at varen er behæftet med mangler, har Mouritsen A/S ret til at foretage afhjælpning – evt. på Mouritsen A/S’ forretningssted – eller ombytning af det mangelfulde produkt.

5.2. Kun såfremt Mouritsen A/S ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v., kan Køber lade afhjælpning foretage af tredjemand eller kræve afslag i købesummen. Hvis Køber uberettiget lader afhjælpning foretage af tredjemand, kan Køber i sådanne tilfælde ikke kræve sine omkostninger herved dækket af Mouritsen A/S.

5.3. Mouritsen A/S kan i tilfælde af kvantitative mangler foretage efterlevering inden rimelig tid, hvorpå Køber ikke kan påberåbe sig misligholdelse. En leverance, der ikke afviger med mere 10% i forhold til den aftalte mængde, anses for at være en opfyldelse af den aftalte mængde.

5.4. Køber bærer selv risikoen for, at Mouritsen A/S’ leverancer er egnet til formål, der er særligt gældende for Køber.

6. Returnering 6.1. Returvarer modtages ikke, medmindre andet på forhånd er aftalt med Mouritsen A/S. Ikke adviseret returgods, uden returnummer, returneres til kunden for dennes regning. Inden fremsendelse af godkendt returgods aftales dette med Mouritsen A/S, hvor der oplyses et returnummer, som forsendelsen tydeligt mærkes med.

6.2. Godkendte returneringer krediteres med 80% af den fakturerede pris, samt et håndteringsgebyr på Dkk 250,- pr. returordre.

6.3. Returnering af varer senere end 6 måneder efter levering accepteres ikke.

6.4. Specielt fremstillede/fremskaffede varer tages ikke retur.

7. Ansvarsbegrænsning: 7.1. Mouritsen A/S er kun ansvarlig for fejl ved Sælgers leverance, hvis Køber har anvendt disse på forskriftsmæssig og forsvarlig måde, samt ifølge Mouritsen A/S’ eventuelle anvisninger. Mouritsen A/S’ ansvar er begrænset til fejl i Mouritsen A/S’ egne leverancer, men ikke for fejl der opstår i forbindelse med, at Mouritsen A/S’ leverancer føjes ind i eller tilføjes andres leverancer.

7.2. Mouritsen A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos Køber, eller Købers kunder eller andre brugere af Mouritsen A/S’ leverancer. Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger eller tab, der måtte være i forbindelse med hjemtagning, genfremstilling, reparation, bortfjernelse, genmontering m.v. af de genstande eller installationer, hvori varen måtte være indføjet.

7.3. I det omfang Mouritsen A/S måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Mouritsen A/S skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de i disse betingelser fastsatte begrænsninger.

7.4. Købers eventuelle krav herunder erstatningskrav overfor Mouritsen A/S kan aldrig overstige den samlede kontraktsum dog maksimalt kr. 2.000.000 for den eller de af Mouritsen A/S’ ydelser, der konkret knytter sig til den eller de ansvarspådragende fejl m.v. i leverancen, jf. dog i øvrigt nedenstående afsnit 9 for så vidt angår ansvarsbegrænsning ved udøvelse af vejledning/konsulentbistand.

8. Produktansvar: 8.1. Mouritsen A/S fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem Mouritsen A/S og Køber ethvert ansvar for erhvervstingsskade, som måtte knyttes til Mouritsen A/S’ leverancer. Hvis Mouritsen A/S mødes med krav om erstatning for skade fra Købers kunder, disses kunder eller andre senere brugere af Mouritsen A/S’ leverancer, er Køber forpligtet til at friholde Mouritsen A/S for ethvert sådant krav samt dække Mouritsen A/S’ rimelige omkostninger til forsvar herimod.

9. Rådgivning: 9.1. Mouritsen A/S er en handelsvirksomhed og ikke en rådgivnings-/konsulentvirksomhed. I det omfang Mouritsen vejleder kunder inden for Mouritsen A/S’ erfaringsområde, sker dette efter Mouritsen A/S’ bedste viden på vejledningstidspunktet. Vejledning sker på baggrund af de oplysninger kunden har forelagt Mouritsen A/S.

9.2. Såfremt vejledningen vedrører områder, hvor løsninger ikke i forvejen er gennemprøvet forudsætter Mouritsen A/S’ vejledning, at der afholdes test eller prøve, medmindre Mouritsen A/S skriftligt har frafaldet dette.

9.3. Særlige krav eller specifikationer som kunden måtte have, er kunden forpligtet til at oplyse til Mouritsen A/S i forbindelse med Mouritsen A/S’ vejledning.

9.4. Køber af Mouritsen A/S’ vejledning/konsulentbistand har accepteret, at Køber – hvad enten der til Mouritsen A/S betales et særskilt vederlag herfor eller ej – ikke vil kunne gøre Mouritsen A/S ansvarlig eller gøre nogen form for krav i øvrigt gældende overfor Mouritsen A/S, som er større end det honorar, Køber har betalt til Mouritsen A/S for vejledningen/konsulentbistanden. Dette gælder også såfremt vejledningen/konsulentbistanden fra Mouritsen A/S har eller kan medføre driftsforstyrrelser, fejl eller mangler i Købers produktion, og/eller Køber som følge heraf hos Mouritsen A/S eller tredjemand lader foretage indkøb, montering eller andre produkter, reservedele, udstyr eller lignende.

Eventuel vejledning fra Mouritsen A/S afregnes efter medgået tid, medmindre andet er aftalt. Afregning sker ifølge Mouritsen A/S’ almindelige prisliste, herunder for hasteopgaver og opgaver uden for sædvanlig kontortid. Der er ved fastsættelse af Mouritsen A/S’ timepriser taget hensyn til, at Mouritsen A/S har begrænset sit ansvar for den ydede vejledning/konsulentbistand jf. ovenstående pkt. 8.2.

10. Immaterielle rettigheder og fortrolighed: 10.1. Alle Mouritsen A/S’ immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen forbliver Mouritsen A/S’ ejendom. Køber har ikke ret til uden Mouritsen A/S’ skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tekniske eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af Mouritsen A/S ved aftalens indgåelse eller senere var angivet som værende fortrolige. Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra Mouritsen A/S til Køber tilhører Mouritsen A/S. Uden samtykke fra Mouritsen A/S må det nævnte materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af produktet omfattet af leverancen.

11. Force majeure: 11.1. I tilfælde af force majeure er Mouritsen A/S fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger såfremt Mouritsen A/S eller Mouritsen A/S’ underleverandører forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disses salgs- og leveringsbetingelser, som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, pandemier, offentlige restriktioner herunder også sanktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer eller naturfænomener af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende.

12. Lovvalg og værneting: 12.1. Tvistigheder i forbindelse med aftaler mellem Mouritsen A/S og Køber skal afgøres efter dansk ret. Eventuelle tvistigheder anlægges ved Retten i Vejle.

Vi er klar til at hjælpe dig
Kontakt os på telefon eller email