Code of Conduct

Formål Ansvarlighed er en kerneværdi hos Mouritsen A/S. Det gælder for hele organisationen i alt hvad vi foretager os. Det gælder også i hele forsyningskæden og således også vore leverandører. Vi lægger derfor stor vægt på at ansvarligheden også fører til at Mouritsen A/S straks bliver informeret hvis ikke denne Code of Conduct kan efterleves.

Inspektion og evaluering Mouritsen A/S forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at bede leverandørerne dokumentere at denne Code of Conduct bliver overholdt. I tilfælde af at Code of Conduct ikke overholdes, vil Mouritsen A/S indgå i en dialog for at sikre acceptable forhold. Der vil blive krævet fyldestgørende handlingsplaner for korrigerende handlinger af leverandøren.

Internationale principper og overholdelse af lovgivningen Ud over at efterleve denne kodeks og dermed handle under hensyntagen til relevante internationale aftaler, principper og konventioner skal leverandørerne overholde alle love, bestemmelser, administrativ praksis og andre gældende standarder (f.eks. kollektive overenskomster eller andre adfærdskodekser) i de lande, hvor de opererer.

Hvis der er forskelle mellem vilkårene i denne kodeks og national lovgivning eller andre gældende standarder, skal leverandørerne overholde de højeste krav

Løn og arbejdsforhold Leverandøren forventes at overholde alle lokale love og bestemmelser om løn og arbejdstid, også hvad angår mindsteløn, overtidsbetaling, sygefravær, akkord og andre former for kompensation.

Arbejdstid Overarbejde må kun udføres på frivillig basis og må planlægges på en måde, der sikrer trygge og humane arbejdsbetingelser og kompenseres i overensstemmelse med lokal lovgivning.

Organisationsfrihed og ret til kollektiv forhandling Mouritsen A/S forventer, at leverandøren tillader ansatte og andre tilknyttede medarbejdere frit at organisere sig samt deltage i kollektive forhandlinger, som er defineret i den lokale lovgivning. I tilfælde hvor lokal lovgivning begrænser organisationsfriheden og muligheden for kollektiv forhandling, skal leverandøren sørge for, at alt personale på en anden måde får mulighed for at gøre kollektiv indflydelse gældende.

Diskrimination Direkte eller indirekte diskrimination i forbindelse med ansættelse, kompensation, uddannelsesmuligheder, forfremmelse, afskedigelse eller fratrædelse på grund af race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, alder, nationalitet, social eller etnisk baggrund, formueforhold, seksuel orientering, herkomst eller anden status er ikke tilladt.

Børnearbejde Leverandøren må ikke være involveret i børnearbejde, hverken direkte eller indirekte. Som udgangspunkt bør børn ikke arbejde, før de er over den skolepligtige alder. Minimumsalderen for fuldtidsbeskæftigelse er 15 år. Medarbejdere under 18 år må ikke udføre farligt arbejde eller arbejde om natten, uanset hvor mange timer der arbejdes. Minimumsalderen for let arbejde, også kaldet fritidsarbejde (som kan varetages uden det forstyrrer barnets uddannelse) er 13 år.

Hvis det konstateres, at et barn udfører arbejde, skal leverandøren handle i barnets interesse. Ethvert tiltag skal forbedre, ikke forringe barnets situation.

Korruption og bestikkelse Mouritsen A/S forventer integritet og hæderlighed i alle forretningsaktiviteter. Bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres, tolereres, kræves eller bevidst drages fordel af.

Arbejdsmiljø Det er leverandørens ansvar at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø samt at lokal lovgivning bliver overholdt. Disciplinære sanktioner i form af bøder eller fratrækning i lønnen er ikke tilladt.

Det forventes at leverandøren arbejder systematisk med at forbedre arbejdsmiljøforholdene, f.eks. iht. en international arbejdsmiljøstandard.

Miljø Leverandøren skal som minimum følge lokal og international lovgivning og bestemmelser med hensyn til beskyttelse af miljøet.

Derudover bør leverandøren tilstræbe at bruge miljøstyringssystemer til at:

  • reducere mængden af affald og udledninger til luft, jord og vand

  • håndtere kemikalier på en miljømæssig forsvarlig måde

  • håndtere, opbevare og bortskaffe farligt affald på en miljørigtig måde

  • bidrage til genanvendelse og genbrug af materialer og produkter

  • implementere bæredygtige teknologier og løbende arbejder med at nedbringe virksomhedens Footprint.

Det forventes at leverandøren arbejder systematisk med at forbedre miljøforholdene, f.eks. iht. en international miljøstandard.

Persondata I det tilfælde hvor leverandøren behandler persondata på vegne af Mouritsen A/S, forpligter leverandøren sig til at indgå en databehandleraftale med Mouritsen A/S, som et tillæg til hovedaftalen. Dette sikrer opfyldelse af EU's persondataforordning og beskyttelse af vore kunder og medarbejderes ret til privatlivets fred.

Vi er klar til at hjælpe dig
Kontakt os på telefon eller email